Chi tiết câu hỏi

Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đáy, hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ h’ = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu ? Lấy$g{\rm{ }} = {\rm{ }}10{\rm{ }}m/{s^2}$.

222

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10