Chi tiết câu hỏi

Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc rơi tự do $g{\rm{ }} = {\rm{ }}9,8{\rm{ }}m/{s^2}$.

296

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10