Chi tiết câu hỏi

Một đồng hồ có kim giờ dài 2 cm, kim phút dài 3 cm. Tính tỉ số giữa tốc độ dài ${v_1}$ của kim phút và ${v_2}$ của kim giờ.

218

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10