Chi tiết câu hỏi

Cho 1,74 gam một ankanal phản ứng hoàn toàn với dung dịch $AgN{O_3}/N{H_3}$ thu được 6,48 gam bạc. Gọi tên của ankanal.

271

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11