Chi tiết câu hỏi

Hợp chất hữu cơ Y có công thức phân tử là ${C_x}{H_8}{O_2}$. Tìm giá trị của x để Y là anđehit no, 2 chức, mạch hở.

231

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11