Chi tiết câu hỏi

Từ hiđrocacbon Y có thể điều chế anđehit malonic (malonanđehit) $C{H_2}{(CHO)_2}$ bằng ba phản ứng. Gọi tên của Y.

292

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11