Chi tiết câu hỏi

Hóa hơi hoàn toàn 2,9 gam chất hữu cơ Z chứa C, H, O thu được thể tích bằng thể tích của 2,2 gam $C{O_2}$ trong cùng điều kiện. Mặt khác 2,9 gam Z tác dụng với lượng dư dung dịch $AgN{O_3}/N{H_3}$ thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi Z.

245

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11