Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau
$C{H_3}OH\,(X)\,\,;\,\,C{H_3}C{H_2}OH\,(Y)\,\,;\,\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}OH\,(Z)\,\,;\,\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\,(T).$
Sắp xếp các chất theo chiều giảm dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm hiđroxyl.

165

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11