Chi tiết câu hỏi

Đề hiđrat hóa ancol bậc II X thu được olefin. Cho 3 gam X tác dụng với $Na$ dư thu được 0,56 lít ${H_2}$ (đktc). Đun nóng X với ${H_2}S{O_4}$ đặc ${140^o}C$ thu được sản phẩm có tên gọi là gì?

170

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11