Chi tiết câu hỏi

Thủy phân dẫn xuất 1,1-đicloetan bằng dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu cơ bền thu được có công thức là gì?

1258

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11