Chi tiết câu hỏi

Công thức tổng quát của ancol no, đa chức mạch hở là
A. ${C_n}{H_{2n + 2 - z}}{(OH)_z}\,\,(z\, \geqslant 2)$
B. ${C_n}{H_{2n + 2 - z}}{(OH)_z}\,\,(z\, \geqslant 1)$
C. ${C_n}{H_{2n + 1 - z}}{(OH)_z}\,\,(z\, \geqslant 2)$
D. ${C_n}{H_{2n + 2 - 2z}}{(OH)_z}\,\,(z\, \geqslant 1)$

6117

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11