Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 70,4 gam $C{O_2}$ và 43,2 gam ${H_2}O$. Tính giá trị của m.

282

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11