Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây có số mol bằng số mol khí ${H_2}$ sinh ra khi cho tác dụng với$Na$ ?
A. ${C_3}{H_6}{(OH)_2}$
B. ${C_2}{H_5}OH$
C. ${C_3}{H_5}OH$
D. ${C_3}{H_5}{(OH)_3}$

277

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11