Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: ${\log _4}({3^x} - 1).{\log _{\frac{1}{4}}}(\frac{{{3^x} - 1}}{{16}}) \le \frac{3}{4}.$

187

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia