Chi tiết câu hỏi

Tìm từ đồng âm trong các câu sau:
a. Cầu Mĩ Thuận là cầu treo.
b. Chúng em rất thích đá cầu.
c. Tôi cầu cho mẹ tôi được khỏe mạnh.

235

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5