Chi tiết câu hỏi

Với mỗi từ dưới đây, hãy đặt một câu theo từ loại.
a, cân (là danh từ,động từ,tính từ)
b, xuân (là danh từ,tính từ)

253

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5