Chi tiết câu hỏi

Các vế trong câu ghép “Chúng ta sẽ không đi cắm trại, nếu trời mưa.” được nối với nhau bằng từ “nếu” hay bằng dấu phẩy?

206

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5