Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng hạt nhân: $_1^3T + _1^2D \to _2^4He + X$. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và $1u{\rm{ }} = {\rm{ }}931,5{\rm{ }}MeV/{c^2}$. Năng lượng toả ra của phản ứng bằng bao nhiêu ?

227

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12