Chi tiết câu hỏi

Độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân ${}_1^2D,{}_1^3T,{}_2^4He$ lần lượt là $\Delta {m_D} = 0,0024u$,$\Delta {m_T} = 0,0087u$, $\Delta {m_{He}} = 0,0305u$. Hãy cho biết phản ứng ${}_1^2D + {}_1^3T \to {}_2^4He + {}_0^1n$ toả hay thu bao nhiêu năng lượng.

256

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12