Chi tiết câu hỏi

Dùng hạt prôtôn có động năng 1,2 MeV bắn vào hạt nhân ${}_3^7Li$ đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau ${}_Z^AX$ chuyển động với cùng vận tốc. Cho ${{\rm{m}}_{\rm{p}}} = {\rm{ 1}},00{\rm{73}}\,{\rm{u}}$; ${{\rm{m}}_{{\rm{Li}}}} = {\rm{ 7}},0{\rm{14}}\,{\rm{u}}$; ${{\rm{m}}_{\rm{x}}} = {\rm{ 4}},00{\rm{15}}\,{\rm{u}}$; ${\rm{1}}\,{\rm{u}} = {\rm{931}}\,{\rm{MeV}}/{{\rm{c}}^{\rm{2}}}$. Động năng của mỗi hạt X là bao nhiêu ?

248

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12