Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng hạt nhân $_1^3H + _1^2H \to _2^4He + _0^1n + 17,6\,MeV$. Cho số A-vô-ga-đrô là ${N_A} = {\rm{ }}6,{022.10^{23}}$ nguyên tử/mol. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1 g khí heli bằng bao nhiêu ?

314

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12