Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng hạt nhân sau: $p\text{ }+{}_{3}^{7}Li\to X\text{ }+\alpha +\text{ }17,3\,MeV$. Cho số A-vô-ga-đrô là ${N_A} = {\rm{ }}6,{022.10^{23}}$ nguyên tử/mol. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1 gam khí heli là bao nhiêu ?

268

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12