Chi tiết câu hỏi

 Sự phân hạch của hạt nhân urani ${}_{92}^{235}{\rm{U}}$ khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình ${}_{92}^{235}{\rm{U}} + {}_0^1{\rm{n}} \to {}_{54}^{140}{\rm{Xe}} + {}_{38}^{94}{\rm{Sr}} + {\rm{k}}{}_0^1{\rm{n}}$. Tính số nơtron được tạo ra trong phản ứng này.

330

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12