Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng hạt nhân ${}_{92}^{235}{\rm{U + }}{}_{\rm{0}}^{\rm{1}}{\rm{n }} \to {\rm{ }}{}_{{\rm{58}}}^{{\rm{140}}}{\rm{Ce + }}{}_{{\rm{41}}}^{{\rm{93}}}{\rm{Nb + x}}{}_{\rm{0}}^{\rm{1}}{\rm{n + y}}{}_{{\rm{ - 1}}}^{\rm{0}}{\rm{e}}$. Biết năng lượng liên kết riêng của $^{235}U$ là 7,7 MeV, của $^{140}Ce$ là 8,43 MeV và của $^{93}Nb$ là 8,7 MeV. Tính năng lượng toả ra hoặc thu vào của phân hạch.

287

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12