Chi tiết câu hỏi

 Cho phản ứng hạt nhân: $n+{}_{3}^{6}Li\to T+\alpha +4,8\,MeV$. Phản ứng trên là
A. phản ứng toả năng lượng.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. phản ứng phân hạch.

291

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12