Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng hạt nhân: ${}_{90}^{230}Th \to {}_{88}^{226}Ra + \alpha $. Phản ứng này là
A. phản ứng toả năng lượng.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. phản ứng phân hạch.

546

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12