Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng nhiệt hạch: ${}_1^2D + {}_1^3T \to {}_2^4He + n$. Biết khối lượng các hạt là m(D) = 2,0136 u; m(T) = 3,016 u; m(He) = 4,0015 u; m(n) = 1,0087 u và $1\,u = 931,5\,MeV/{c^2}$. Phản ứng trên toả ra năng lượng bằng
A. 16,7723 MeV.
B. 18,0711 eV.
C. 18,0711 MeV.
D. 17,0088 MeV.

300

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12