Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng nhiệt hạch: ${}_1^2D + {}_1^3T \to {}_2^4He + n$. Biết m(D) = 2,0136 u; m(T) = 3,016 u; m(He) = 4,0015 u; m(n) = 1,0087 u. Nhiệt lượng toả ra khi thực hiện phản ứng trên để tổng hợp được 1 gam heli bằng
A. $27,{2.10^{24}}$ MeV.
B. $22,{7.10^{23}}$ MeV.
C. $22,{7.10^{24}}$ MeV.
D. $27,{2.10^{23}}$ MeV.

326

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12