Chi tiết câu hỏi

Biết phản ứng nhiệt hạch ${}_1^2D + {}_1^2D \to {}_2^3He + n$ toả ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Biết độ hụt khối của ${}_1^2D$ là $\Delta {m_D} = 0,0024u$ và $1u{\rm{ }} = {\rm{ }}931,5MeV/{c^2}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_2^3He$ là
A. 7,72 MeV.
B. 5,22 MeV.
C. 9,24 MeV.
D. 8,85 MeV.

327

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 12