Chi tiết câu hỏi

Một vật có khối lượng 0,5 kg móc vào lực kế treo trong buồng thang máy. Thang máy đang đi xuống chậm dần đều với gia tốc 1 $m/{s^2}$. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu ? Cho g = 9,8 $m/{s^2}$ ?

635

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10