Chi tiết câu hỏi

Một vật có khối lượng 2 kg móc vào một lực kế treo trong buồng thang máy. Tìm số chỉ của lực kế trong trường hợp thang máy chuyển động đều. Cho g = 9,8 $m/{s^2}$.

330

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10