Chi tiết câu hỏi

Một vật có khối lượng m = 4 kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F = 8 N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5 s đầu bằng bao nhiêu ?

310

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10