Chi tiết câu hỏi

Trong các bán dẫn loại nào mật độ êlectron tự do lớn hơn mật độ lỗ trống ?
A. Bán dẫn loại p.
B. Bán dẫn tinh khiết.
C. Bán dẫn loại n.
D. Hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

251

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11