Chi tiết câu hỏi

Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ êlectron tự do ?
A. Bán dẫn tinh khiết.
B. Bán dẫn loại n.
C. Bán dẫn loại p.
D. Hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

227

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11