Chi tiết câu hỏi

Điều nào sau đây không đúng về điện trở suất của bán dẫn ?
A. Phụ thuộc mạnh vào tạp chất có mặt trong tinh thể.
B. Có giá trị nằm giữa điện trở suất của kim loại và điện môi.
C. Tăng nhanh khi nhiệt độ tăng.
D. Giảm đáng kể khi bán dẫn bị chiếu sáng.

204

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11