Chi tiết câu hỏi

Đặt một điện trường vào bán dẫn tinh khiết Si. Kết luận nào sau đây đúng về êlectron và lỗ trống có trong bán dẫn trên ?
A. Chỉ có êlectron chuyển động còn lỗ trống.
B. Lỗ trống chuyển động ngược chiều điện trường.
C. Êlectron chuyển động ngược chiều với lỗ trống thì không.
D. Êlectron chuyển động thuận chiều điện trường.

250

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11