Chi tiết câu hỏi

Bán dẫn tinh khiết Si có pha thêm tạp chất B thì khẳng định nào sau đây về số êlectron và lỗ trống trong bán dẫn thu được so với bán dẫn ban đầu là đúng ?
A. Số êlectron và số lỗ trống cùng giảm.
B. Số êlectron và số lỗ trống không đổi.
C. Số êlectron và số lỗ trống cùng tăng.
D. Số lỗ trống nhiều hơn số êlectron dẫn.

225

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11