Chi tiết câu hỏi

Bán dẫn loại n là bán dẫn
A. có mật độ êlectron lớn hơn mật độ lỗ trống.
B. có lỗ trống là đa số.
C. có êlectron là hạt tải điện không cơ bản.
D. không chứa tạp chất.

222

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11