Chi tiết câu hỏi

Khi cho hai mẫu bán dẫn p và n tiếp xúc với nhau thì khẳng định nào sau đây về số êlectron và lỗ trống trong bán dẫn thu được so với các bán dẫn ban đầu là đúng ?
A. Số lỗ trống tăng còn số êlectron không đổi.
B. Số êlectron và số lỗ trống không đổi.
C. Số êlectron tăng còn số lỗ trống không đổi.
D. Số êlectron và số lỗ trống đều giảm.

417

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11