Chi tiết câu hỏi

Mắc hai đầu của mẫu bán dẫn có lớp chuyển tiếp p – n vào một nguồn điện có hiệu điện thế U sao cho cực dương của nguồn nối với bán dẫn p, cực âm nối với bán dẫn n. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Xuất hiện dòng điện có chiều từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
B. Dòng chuyển dời của các hạt tải đa số được tăng cường.
C. Xuất hiện sự phun lỗ trống vào bán dẫn loại p.
D. Xuất hiện sự phun êlectron vào bán dẫn loại n.

297

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11