Chi tiết câu hỏi

Dòng điện trong môi trường nào sau đây không phải là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron ?
A. Dòng điện trong chân không.
B. Dòng điện trong chất khí.
C. Dòng điện trong chất điện phân.
D. Dòng điện trong chất bán dẫn.

414

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11