Chi tiết câu hỏi

Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi điện trở suất của chất bán dẫn ?
A. Đặt chất bán dẫn vào trong từ trường.
B. Pha tạp chất vào chất bán dẫn tinh khiết.
C. Chiếu ánh sáng vào chất bán dẫn.
D. Nung nóng chất bán dẫn.

298

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11