Chi tiết câu hỏi

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng ${10^{ - 13}}$ lần số nguyên tử Si. Số êlectron dẫn có trong 4 mol nguyên tử Si là bao nhiêu ?

540

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11