Chi tiết câu hỏi

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật ? Một đột biến gen là có hại có thể trở thành có lợi trong trường hợp nào?

219

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9