Chi tiết câu hỏi

Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc nào, nêu ý nghĩa của các nguyên tắc đó ?

169

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9