Chi tiết câu hỏi

Một gen có 300 nuclêôtit loại T và 400 nuclêôtit loại G. Sau khi xử lý bằng tác nhân gây đột biến, gen đột biến vẫn chứa 400 nuclêôtit loại G nhưng có số nuclêôtit loại T là 301. Gen ban đầu có thể đã bị đột biến theo kiểu nào ?

346

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9