Chi tiết câu hỏi

Gà có bộ NST 2n = 78. Số NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng ở thể (2n + 2) là bao nhiêu ?

344

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9