Chi tiết câu hỏi

Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Thể tam bội của loài này có số NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu ?

362

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9