Chi tiết câu hỏi

Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp nào để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần ?

263

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9