Chi tiết câu hỏi

Tìm m để đa thức $f(x) = {x^2} - 4x + m$ chia hết cho $\left( {x-2} \right)$ với $x \ne 2.$

247

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8